Διαθέτουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία που μας επιτρέπει την κατασκευή απο μία προκατασκευασμένη κατοικία έως και αθλητικές εγκαταστάσεις, βιομηχανικά κτίρια, έργα οδοποιείας και μεγάλες κατασκευές.
Η ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ακολουθώντας τα τελευταία 25 χρόνια έντονα αναπτυξιακή πορεία είναι σήμερα μία από τις ηγετικές εταιρίες στον χώρο των κατασκευών στην Ελλάδα.

Τροποποίηση τιμολογίων στηθαίων ασφαλείας για τα δημόσια έργα

23/12/2011

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. 2965 Β, 23-12-11) η τροποποίηση της απόφασης "Επικαιροποίηση ενιαίων τιμολογίων έργων οδοποιίας" που καθορίζει τις νέες τιμές για τη προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας πιστοποιημένων κατα τον ΕΛΟΤ ΕΝ 1317 στα δημόσια έργα.

Νωρίτερα, απο τον Απρίλιο του 2001 με το Φ.Ε.Κ. 702 - τεύχος Β' είχε δημοσιευτεί η απόφαση του υπουργού ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. για την Έγκριση των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων για τα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων σε Οδούς (ΟΜΟΕ−ΣΑΟ). Το γεγονός αυτό σηματοδότησε την έναρξη εφαρμογής των νέων οδηγιών για την παθητική προστασία σε οδούς αφορούν στα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ) και συγκεκριμένα στις γενικές απαιτήσεις που αυτά πρέπει να ικανοποιούν καθώς και στα κριτήρια εφαρμογής τους σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317 η εφαρμογή του οποίου, μετά την έγκριση και την υιοθέτησή του από τον ΕΛΟΤ, καθίσταται υποχρεωτική και στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της χώρας μας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN).

Μετά την έγκριση των ΟΜΟΕ-ΣΑΟ ακολούθησε η εγκύκλιος 17 τον Ιούλιο του 2011 που αφορά την εφαρμογή των παραπάνω νέων οδηγιών όχι μόνο στα νέα έργα αλλά και στα έργα που είναι υπό δημοπράτηση, υπό κατασκευή καθώς και σε αυτά που είναι ήδη κατασκευασμένα.


Copyright Armos Prokat. All Rights Reserved.