Διαθέτουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία που μας επιτρέπει την κατασκευή απο μία προκατασκευασμένη κατοικία έως και αθλητικές εγκαταστάσεις, βιομηχανικά κτίρια, έργα οδοποιείας και μεγάλες κατασκευές.
Η ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ακολουθώντας τα τελευταία 25 χρόνια έντονα αναπτυξιακή πορεία είναι σήμερα μία από τις ηγετικές εταιρίες στον χώρο των κατασκευών στην Ελλάδα.

Κυψέλες

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΚΥΨΕΛΕΣ

Από τα πρώτα βήματα της, η Αρμός παρέχει στην Ελληνική αγορά λύσεις προκατασκευής με κυψέλες  που εφαρμόζονται σε σχολεία, νοσοκομεία, Η/Μ οικίσκους αλλά και γενικότερα κτιριακά έργα με επαναλαμβανόμενη κάτοψη. Πρόκειται για κατασκευαστικό σύστημα που παρέχει πραγματικά ολοκληρωμένες κατασκευές με το «κλειδί στο χέρι» και έργα με εξαιρετικά μικρό χρόνο παράδοσης.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το κατασκευαστικό σύστημα συντίθεται από τρισδιάστατες προκατασκευασμένες ‘κυψέλες’ οι οποίες συνδέονται επιτόπου στο έργο για να διαμορφώσουν μεγαλύτερες κατασκευές. Στη φάση παραγωγής ενσωματώνονται όλα τα ανοίγματα, κουφώματα, ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, μονώσεις και λοιπές υπηρεσίες και οι κυψέλες μεταφέρονται ως ‘έτοιμη κατασκευή στην τελική θέση. 

Η κυψέλη συνήθως θεμελιώνεται σε θεμελιοδοκούς από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C20/25 με οπλισμούς ποιότητας Β500C πλάτους περί τα 60 cm στις πλευρές που πατάει μόνο μια κυψέλη, και περί τα 90 cm στις πλευρές που πατάνε δύο κυψέλες. Σύνηθες ύψος πεδιλοδοκού είναι στα 60cm.

Κάθε τυπική κυψέλη, στην τελική της μορφή, περιβάλλεται οριζοντίως (στις πάνω και κάτω πλευρές) καθώς και κατακορύφως (στις τέσσερις γωνίες) με ολόσωμες στρώσεις εκ σκυροδέματος, οι οποίες όλες συνδέονται μεταξύ τους πλαισιακώς.

Η κατασκευή των προκατασκευασμένων μελών, καθώς και η μετέπειτα συναρμολόγησή τους πρέπει απαραίτητα να γίνει στο εργοστάσιό μας, και στην συνέχεια μεταφέρεται ολόσωμη η κυψέλη στον τόπο του έργου.

Κάθε  τυπική  κυψέλη  συντίθεται  από  κατακόρυφα  πλαίσια  –  τοιχώματα, οριζόντιες πλάκες, στηθαία τύπου «L» και εσωτερικά χωρίσματα.

i)  Τοιχώματα

Ανάλογα με τις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις υπάρχει η δυνατότητα τοποθέσησης προκατασκευασμένων τοιχωμάτων περιμετρικά κάθε κυψέλης.

Περιμετρικά  κάθε  τοιχώματος  διατίθεται  ολόσωμη  στρώση  εξ’ οπλισμένου σκυροδέματος, η οποία σε οριζόντια έννοια (οριζόντια δοκός) έχει ύψος 30,0 cm και πάχος 20,0 cm.

Το σώμα του τοιχώματος είναι τύπου «σάντουιτς» και αποτελείται από δύο στρώσεις σκυροδέματος 7,0 cm η κάθε μία με ενδιάμεση στρώση από μονωτικό υλικό, πάχους σύμφωνα με την ενεργειακή μελέτη.

Στην πάνω απόληξη των οριζόντιων ολόσωμων στρώσεων (δοκών) των  τοιχωμάτων  προεξέχουν αναμονές  για  τη  σύνδεσή  τους  με  τις πλάκες, ενώ κατά μήκος του ύψους κάθε κατακόρυφου υποστυλώματος (κάθε τοιχώματος), διατίθενται κατάλληλες αναμονές τύπου αναβολέως (συνδετήρες), ομοιόμορφα καθ’ ύψος κατανεμημένες για τη σύνδεσή τους με τα εγκάρσια τοιχώματα (κατακόρυφοι αρμοί).

Μετά  την  κατακόρυφη  σύνδεση  των  τοιχωμάτων  μεταξύ  τους  στις τέσσερις γωνίες διαμορφώνονται υποστυλώματα μορφής «Γ»  διαστά- σεων 20,0×40,0×40,0×20,0 cm.

Η απόληξη των άνω ολόσωμων στρώσεων είναι κατάλληλα διαμορφωμένη, ώστε κατά την υποδοχή των πλακών της οροφής, για τη σκυροδέτηση   του   οριζόντιου   αρμού   συνδέσεως   των κατακόρυφων τοιχωμάτων με τις πλάκες να μην απαιτείται πρόσθετος ξυλότυπος.

Στην κάτω απόληξη των οριζόντιων ολόσωμων στρώσεων των τοιχωμάτων, προβλέπεται προεξοχή 10,0cm (προς την περιοχή του εσωτερικού κάθε κυψέλης), πάχους 14,0cm, δημιουργώντας έτσι συνεχή λωρίδα πλάτους 10,0cm και μήκους όσο το μήκος του εκάστοτε τοιχώματος για την ασφαλή κατ’ αρχήν έδραση του προκατασκευασμένου σώματος της πλάκας δαπέδου.

Από τη λωρίδα αυτή, στην ελεύθερη (από το σώμα της προκατασκευασμένης πλάκας) περιοχή της, προβλέπονται κατάλληλες αναμονές οπλισμών και διατίθεται επαρκής χώρος για τη μέσω χυτού σκυροδέματος διαμόρφωση της συνδέσεως της πλάκας δαπέδου με τα τοιχώματα που την περικλείουν.

Στα  τοιχώματα  προβλέπονται ανοίγματα σύμφωνα  με τις απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής μελέτης και οπές σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μηχανολογικής μελέτης.

Στις  περιμετρικές  απολήξεις  των  ανοιγμάτων  των  κυψελών,  είτε πρόκειται για απολήξεις κατ’ επέκταση τοιχωμάτων τύπου «σάντουιτς», είτε για απολήξεις ολόσωμων στρώσεων σκυροδέματος, προβλέπονται, από  την  κατασκευή  των  προκατασκευασμένων  στοιχείων, ενσωματωμένες «ψευδόκασες».

ii) Πλάκες

  Οι  πλάκες  δαπέδων  είναι  διαμορφωμένες  ως  προκ/νες  ολόσωμες πλάκες ύψους 16,0 cm. Στις απολήξεις τους οι πλάκες, περιμετρικώς, διαθέτουν  ζώνη, κατάλληλα διαμορφωμένη στις διαμήκεις περιοχές της, στην άμεση γειτονία της συνδέσεώς της με τα τοιχώματα, ώστε να διατίθεται επαρκής χώρος για τη διαμόρφωση της συνδέσεως μέσω αναμονών οπλισμού και χυτού σκυροδέματος.

Οι  πλάκες  οροφής  είναι  προκ/νες  πλάκες  με  νευρώσεις  τύπου «σάντουιτς», συνολικού πάχους 16,0 cm, με πάχος πάνω στρώσης 5,0 cm, στρώση μόνωσης 6,0 cm και κάτω στρώση εκ σκυροδέματος 5,0 cm. Εδράζονται επί των δοκών (των τοιχωμάτων) και συνδέονται μέσω αναμονών οπλισμών και σκυροδέματος, επί κατάλληλης διαμόρφωσης των  συμπαγών  περιμετρικών  περιοχών  της  προκατασκευασμένης πλάκας.

iii) Στηθαία Τύπου «L»

Επί της κυψέλης τοποθετούνται προκατασκευασμένα στοιχεία τύπου «L» διαστάσεων σύμφωνα με τις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις. Τα στηθαία αυτά, που σαν κύριο σκοπό έχουν τον εγκιβωτισμό των μονώσεων, συνδέονται με την κυψέλη μέσω χημικών βλήτρων.

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι συνήθεις διαστάσεις της κυψέλης είναι 3,60x7,20m2 σε κάτοψη, με το ύψος της να είναι στα 3,46m (μεικτό). Τονίζεται πως για την κατασκευή μιας κυψέλης απαραίτητη κρίνεται η τοποθέτηση 4 στύλων στα άκρα της, γεγονός που προσφέρει ποικίλες αρχιτεκτονικές δυνατότητες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Μεγάλη Παραγωγικότητα

Δυνατότητα Αποσυναρμολόγησης και Επανεγκατάστασης της κατασκευής σε νέο οικόπεδο

«Με το κλειδί στο χέρι»

Οικονομία-Ταχύτητα

Δυνατότητα Επέκτασης - καθ ύψος και κατά μήκος 

Μεγάλες αρχιτεκτονικές δυνατότητες (μεγάλα ανοίγματα)

 

 

 

 


Copyright Armos Prokat. All Rights Reserved.