Κατοικίες

Κτήρια Δημόσιας Χρήσης

Σχολεία

Parking

Δεξαμενές / πισίνες

Τοίχοι Περίφραξης

Τοιχία προσόψεων

Δεξαμενές / πισίνες

 

Η τεχνολογία της βαριάς προκατασκευής και συγκεκριμένα το σύστημα Διπλών Τοιχίων προσφέρει αξιόπιστες λύσεις στις υπόγειες και υπέργειες κατασκευές όπως είναι τα υπόγεια κτιρίων, πισίνες, δεξαμενές. Η γερμανική τεχνολογία του προκατασκευασμένου διπλού τοίχου σκυροδέματος επιτυγχάνει οικονομία και ασφάλεια:

  • απόλυτη στεγανοποίηση της κατασκευής.
  • απαλλαγή απο την υπερεκσκαφή-αντιστήριξη. Τα διπλά τοιχεία αντιστηρίζονται μόνο εσωτερικά με απλές αντιρίδες με αποτέλεσμα ο πελάτης-κατασκευαστής να απαλλάσεται απο τις διαδικασίες υπερεκσκαφής εξωτερικά ή της δύσκολης αντιστήριξης εσωτερικα στην περίπτωση μονόπλευρου καλουπώματος.
  • οικονομία στο επι τόπου εγχυνόμενο σκυρόδεμα λόγω της ύπαρξης εξωτερικού φλοιού του προκατασκευασμένου διπλού τοίχου ο οποίος ουσιαστικά λειτουργεί και ως ξυλότυπος.
  • απαλλαγή απο τις διαδικασιές σοβατίσματος. Η διαδικασία παραγωγής του διπλού τοιχείου παραδίδει λεία επιφάνεια εμφανούς σκυροδέματος.

Το σύστημα των διπλών τοίχων στα υπόγεια μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη και σε κατασκευές οι οποίες διεκπεραιώνονται με συμβατικό τρόπο ή με άλλα συστήματα βαριάς προκατασκευής.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ

Copyright Armos Prokat. All Rights Reserved.