ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΕΡΓΑ ΣΗΡΑΓΓΩΝ

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

Τσιμεντοσωλήνες Μικροσηραγγών(PIPE JACKING)

 

Στο εργοστάσιο μας παράγουμε τσιμεντοσωλήνες υψηλής αντοχής για εφαρμογή σε εκσκαφές μικροσηράγγων με προώθηση (Pipe Jacking). Η μέθοδος υπόγειας διάτρησης pipe jacking επιτρέπει την κατασκευή αγωγών η μικρών σηράγγων χωρίς το σκάψιμο του εδάφους. Αυτή η μέθοδος, όχι μόνο ελαχιστοποιεί το σκάψιμο της τάφρου για την τοποθέτηση των νέων σωλήνων αλλά και αποτρέπει την όχληση του αστικού περιβάλλοντος.

 

Μεθοδολογία κατασκευής

1. Για την υπόγεια διάτρηση, ένα προσωρινό όρυγμα δημιουργείται στην θέση της προτεινόμενης θέσης του νέου φρεατίου.

2. Η μηχανή υπόγειας διάτρησης εγκαθίσταται στη βάση του ορύγματος. Μετά την επιβεβαίωση της ευθυγράμμισης, ο κυλινδρικός κόπτης στο μπροστινό μέρος της μηχανής κοπής σκάβει το χώμα μπροστά από αυτόν.

3. Τα προϊόντα εκσκαφής συνθλίβονται σε μικρότερα κομμάτια και μετά μεταφέρονται με τη βοήθεια μιας αντλίας πάνω στην επιφάνεια του εδάφους σε υγρή μορφή.

4. Τα προϊόντα εκσκαφής διαχωρίζονται περνώντας από μια σειρά οθονών.

5. Τα υγρά προϊόντα εκσκαφής μεταφέρονται από το εργοτάξιο, ώστε να διατηρείται η περιοχή εργασιών καθαρή.

6. Ο νέος αγωγός επένδυσης της διαμορφούμενης σήραγγας αποτελείται από προκατασκευασμένους τσιμεντοσωλήνες ειδικών προδιαγραφών. Οι τσιμεντοσωλήνες τοποθετούνται πίσω από το μηχάνημα εκσκαφής και ωθούνται μέσω υδραυλικών εμβόλων επενδύοντας τη σήραγγα μέχρι το επόμενο φρεάτιο σε μήκος που φτάνει τα 300μ. περίπου.

7. Με τη μεταφορά των μηχανημάτων προώθησης στο επόμενο όρυγμα, αποπερατώνεται το φρεάτιο και αποκαθίσταται ο χώρος του προσωρινού ορύγματος. 

8. Τέλος, το φρεάτιο καθαρίζεται και επιθεωρείται από το αρμόδιο συνεργείο και παραδίδεται για την κατασκευή της νέας γραμμής.

 

 

Tα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι:

  • Ελάχιστη απαιτούμενη επιφάνεια του αρχικού και του τελικού φρεατίου.
  • Μικρή διαταραχή των κατοίκων καθώς επίσης και της ανενεργού και ενεργού κυκλοφορίας.
  • Η ζημία στα κτήρια, τη βλάστηση και τις γραμμές αποφεύγεται.
  • Οι κάμψεις του αγωγού και η μεγάλης απόστασης διάτρηση είναι δυνατές.
  • Υψηλή ακρίβεια λόγω των ακριβών, βασισμένων σε υπολογιστή συστημάτων ελέγχου.
  • Εφαρμόσιμη σχεδόν σε κάθε βάθος, γεωλογία και υδρογεωλογία
  • Υψηλή ταχύτητα διάτρησης (15 με 20μ. την ημέρα)
  • Περιορισμός του όγκου εκσκαπτώμενου υλικού

 

Εφαρμογές      

Δίκτυα ομβρίων υδάτων

Δίκτυα ακαθάρτων

Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα

Ηλεκτρικά Δίκτυα

Ορθογωνικά/Κυκλικά τμήματα υπόγειων διαβάσεων


ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ (PIPE JACKING) EN 1916 DIN 4035

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Armos Prokat. All Rights Reserved.